Tranh Tô Màu

Giáo án: “Tạo hình. Tô màu tranh bác sỹ”. Lớp 4 tuổi A1- năm học 2020-2021

tẠo hÌnh: vẼ, tÔ mÀu tranh bÁc sĨ

i. mục tiêu:

+ kiến ​​thức:

– trÎ vÏ ®ưîc dụng cụ của bác sĩ: hộp thuốc, viên thuốc…

– trẻ tô màu tranh bác sĩ phù hợp.

+ kĩ năng:

– rèn kĩ năng cầm bút vẽ cho trẻ.

– rèn kĩ năng tô màu đều trùng khít. rÌn kh¶ n¨ng quan s¸t vµ nhËn xÐt.

+ Thai độ:

– trÎ yªu quý kÝnh träng cô, bác sĩ

– biÕt yªu quý s¶n phÈm do m×nh t¹o ra.

ii. chuÈn bÞ:

– tranh hướng dẫn vẽ, tô màu tranh bác sĩ cña c«

-giÊy vÏ; bót s¸p, bàn ghế đủ cho trẻ

iii. tổ chức hoạt động:

ho¹t ®éng cña c«

ho¹t ®éng cña trÎ

hoạt động 1: gây hứng thú.

– cô đọc câu đố về bác sĩ

– trò chuyện với trẻ về bác sĩ

– hướng trẻ vào bài học: vẽ, tô màu tranh bác sĩ

hoạt động 2: giải thích, hướng dẫn nhiệm vụ:vẽ tô màu tranh bác sĩ

*quan s¸t – nhận xét mẫu

cô cho trẻ xem tranh của cô và trò chuyện

– bức tranh vẽ về ai?

– bác sĩ đang khám cho bạn nhỏ với dụng cụ gì?

– ngoài tai nghe bác sĩ còn dụng cụ gì khác đây?

– with có nhận xét gì về màu sắc của bức tranh?

– cô sử dụng màu sắc nào? cách tô màu?

* cô làm mẫu và hướng dẫn

– bức tranh này bác sĩ đã có dụng gì để khám cho bạn?

– chúng mình sẽ vẽ thêm dụng cụ gì cho bác sĩ?

– cô vẽ thêm hộp thuốc, và những viên thuốc

cô vừa vẽ vừa hướng dẫn bằng lời cách vẽ các dụng cụ đó cho trẻ.

– Để bức tranh đẹp cô cần làm gì?

– cô hướng dẫn trẻ tô màu.

*hoạt động 3: trÎ thùc hiÖn

– trÎ thùc hiÖn c« ®i bao qu¸t, ®éng viªn trÎ vÏ cho ®Ñp.

– gîi ý nhÑ nhµng víi trÎ chưa biÕt lµm.

– khuyến khích trẻ vẽ, tô màu sáng tạo

*hoạt động 4: nhận xét sản phẩm và trưng bày:

– cô mời trẻ nhận xét tranh theo tổ

+ with thÝch bµi nµo? v× sao with thÝch? b¹n vÏ ®Ñp ë chç nµo? b¹n ® cã s¸ng t¹o g× ®Ó bøc tranh ®Ñp h¬n?…

– c« nhËn xÐt vµ khen nh÷ng bµi vÏ ®Ñp sau ®ã nhËn xÐt chung c¸c bµi kh¸c, nh¾c nhë c¸c bµi lµm chưa tèt, chưa hoµn thµnh lÇn sau vÏ nhanh .

* kÕt thóc.

– c« cho trÎ cất đồ dùng gọn gàng.

– trẻ giải đố

 • bác sĩ khám bệnh
 • tai nghe
 • Đèn soi
 • nhận xét
 • – trÎ quan sat. l¾ng nghe

  – trÎ vÏ

  – trÎ mang tranh lªn

  – trÎ nhËn xÐt bµi cña b¹n mµ trÎ thÝch

  – nghe c« nhËn xÐt.

  trÎ cất đồ dùng.

Related Articles

Back to top button