cách làm

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

bao cao tài chynh là những báo cao tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ pHủi trảng như tình hình tài chynh, k kinh ảtn thni. nói cách khác, báo cáo kế toán tài chynh là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của dn cho những người quan. năng,…)

theo thông tư 200, bộ báo cáo tài chính bao gồm:

 • bảng cân đối kế toán b01-dn
 • bao cáo kết quả hoạt động kinh doanh b02-dn
 • báo cáo lưu chuyển tiền tệ b03-dn
 • bản thuyết minh bctc b09-dn
 • >>>xem thêm: cách làm báo cáo tài chính

  1. bảng cân đối kế toán mẫu số b01-dn trong báo cáo tài chính

  1.1. các tài liệu căn cứ để lập bảng cân đối kế toán:

  • căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp
  • căn cứ vào số, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết
  • căn cứ vào bảng cân đối kế toán năm trước
  • 1.2. bố cục bảng cân đối kế toán

   • cột 1 :chỉ tiêu
   • cột 2: mã số- mã các chỉ tiêu trên bctc học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
   • cột 3: thuyết minh bctc
   • cột 5: số đầu năm- số liệu cột này căn cứ trên “số cuối năm” của báo cáo này năm trước
   • cột 4:số cuối năm- số liệu cột này ghi tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm
   • 1.3. một số điều cần lưu ý trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp

    • tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày bctc
    • các khoản tài sản và nợ phải trả trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn tùy chu kỳ kinh doanh của dn
    • Với Các dn không dựa vào chu k kinh doanh ểể phân biệt ngắn hạn và dài hạn thì tài sản, nợ pHải trả pHải ược trình bày theo tanh khoản giảm dần. <

     2. báo cáo kết quả kinh doanh trong bctc

     2.1. các tài liệu căn cứ để lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

     báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước. sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9

     2.2. bố cục báo cáo kết quả kinh doanh

     • cột 1: các chỉ tiêu báo cáo
     • cột 2: mã số các chỉ tiêu tương ứng
     • cột 3: số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên bản thuyết minh bctc
     • côt 4: tổng sớ phát sinh trong kỳ báo cáo cuối năm
     • cột 5: số liệu của năm trước
     • 3. báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong bctc

      3.1. các tài liệu căn cứ

      • bảng cân đối kế toán;
      • bao cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
      • bản thuyết minh báo cáo tài chính;
      • báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;
      • các tài liệu kế toán khác, như: sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “tiền mặt”, “tiền gửi ngân hàng”, “tiền đang”; sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác

       3.2. thời điểm lập và cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

       thời điểm lập: thể hiện dòng ra và dòng vào của khối lượng tiền trong doanh nghiệp

       yêu cầu: để báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính xác thì chỉ tiêu 70 trên bclctt phải bằng chỉ tiêu 110 trên bảng cĐkt.

       – cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

      • cột số năm nay: căn cứ vào sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, hoặc căn cứ vào số phát sinh tk tiền mặt, tk tiềng n.
      • trâni

       3.2. báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp:

       • phương pháp trực tiếp
       • phương pháp gián tiếp
       • 4. thuyết minh báo cáo tài chính

        4.1. khi lập thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:

       • căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;
       • căn cứ vào bản thuyết minh báo cáo tài chính năm trước;
       • căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.
       • 4.2. những nội dung chính trong bản thuyết minh báo cáo tài chính của bctc

        • các thông tin về cơ sở lập và trình bày bctc và các chính sách kế toán cụ thể ược chọn và áp dụng ối với các giao dịệ và cc s; </<
        • trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các bctc khác
        • cung cấp thông tin bổ sung cần thiết khác
        • trên đây là hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất từ ​​​​các giảng viên kế toán trưởng của ủa ton trung rất mong các bạn kế toán có thể nắm vững thực hiện theo đúng khi lập báo cáo tài chính.

         >>>xem thêm hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính

         nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ:

         kẾ toÁn lÊ Ánh

         chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

         (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

         direct line: 0904 84 88 55 (Mrs. Ánh)

Related Articles

Back to top button